Translate and localise into eastern European languages

1

Polish

2

Russian

3

Hungarian

4

Bulgarian

5

Romanian

6

Ukrainian

7

Slovak

8

Czech

9

Montenegrin

10

Serbian

11

Bosnian

12

Croatian

13

Slovenian

14

Macedonian

15

Albanian